Privacy Policy

PRIVACYBELEID VAN AMSTERDAM ROLLER DERBY

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Amsterdam Roller Derby verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Amsterdam Roller Derby, of om een andere reden persoonsgegevens aan Amsterdam Roller Derby verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Amsterdam Roller Derby, KvK 51861909, Spreeuwenpark 38A, 1021 GX Amsterdam. Het bestuur is bereikbaar via info@amsterdamrollerderby.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Amsterdam Roller Derby en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum

 2. b) adresgegevens

 3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

 4. d) tijdelijke informatie

2.2 Amsterdam Roller Derby verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv van derde instanties (WFTDA), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

 2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Amsterdam Roller Derby;

 3. c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en andere afgenomen diensten af te wikkelen.

 4. d) tijdelijke informatie, bijvoorbeeld getoonde interesse in de vereniging, contactpersoon in geval van nood, reis voorkeuren. Amsterdam Roller Derby zal expliciet toestemming vragen voor het verkrijgen van deze informatie en zal deze direct verwijderen nadat de informatie op de afgesproken wijze is gebruikt.

2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na het beëindigen van je lidmaatschap bewaard om te informeren naar de ervaringen bij Amsterdam Roller Derby en om je op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen de vereniging.

 1. Bewaartermijnen

Amsterdam Roller Derby verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Amsterdam Roller Derby zal je vragen of je aangesloten wil blijven bij onze externe maillijst na het beëindigen van je lidmaatschap.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Amsterdam Roller Derby passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de Secretary van Amsterdam Roller Derby kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Amsterdam Roller Derby zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de Secretary.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Amsterdam Roller Derby je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Secretary

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons bestuur.

5.5 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. E-mail berichtgeving (opt-out):

Amsterdam Roller Derby gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Amsterdam Roller Derby. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief, Podio en Facebook bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

AMSTERDAM ROLLER DERBY PRIVACY POLICY

This Privacy Policy applies to all personal data processed by Amsterdam Roller Derby from its members and subscribers.

If you become a member of Amsterdam Roller Derby or for any other reason provide personal data to Amsterdam Roller Derby, you expressly give permission to process your personal data in line with this Privacy Policy.

We advise you to read and keep the Privacy Policy for your own administration.

 1. Responsibility

The board has ultimate responsibility for the processing of personal data:

Amsterdam Roller Derby, KvK 51861909, Spreeuwenpark 38A, 1021 GX Amsterdam. The league can be reached via info@amsterdamrollerderby.nl

 1. What information does Amsterdam Roller Derby process and for what purpose?

2.1 In the context of your membership, the following personal data are processed:

 1. a) first and last name, date of birth

 2. b) address details

 3. c) telephone number (s), e-mail address (s), bank account number (s)

 4. d) temporary information

2.2 Amsterdam Roller Derby processes the personal data referred to in 2.1 for the following purposes:

 1. a) your name, address, telephone number and e-mail address will be used for contact about membership and possible cancellation thereof, registration and deregistration for third parties (WFTDA), for the provision of the information requested by you or for the settlement of the information obtained from you,

 2. b) your name, address and telephone number is used for sending invitations and information about services and activities of Amsterdam Roller Derby;

 3. c) your name and bank account number is used to settle payments of the membership fee and other services purchased.

 4. d) temporary information i.e. interest expressed in joining the league, emergency contact information, travel preferences. We will obtain explicit permission for this and will delete it as soon as it has been used for the intended purpose communicated to the user.

2.3 Your name, e-mail address and telephone number will be used up to a year after the end of the agreement to ask you about your experiences with Amsterdam Roller Derby and to inform you about the developments of Amsterdam Roller Derby.

 1. Retention periods

Amsterdam Roller Derby processes and stores your personal data for the duration of your membership up to a year after the end of this membership. Subsequently the personal data will be destroyed, we will ask you if you would like to remain on the external mailing list after your membership.

 1. Security measures and processors

4.1 Amsterdam Roller Derby has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data.

 1. Right of inspection, removal and complaints

5.1 Via the Secretary of Amsterdam Roller Derby you can submit a request to view, receive, change or delete your personal data. Amsterdam Roller Derby will process your request and inform you about this within one month of receipt.

5.2 If you wish to object to the (further) processing of your personal data as referred to in Article 2, you can also contact the Secretary.

5.3 If you have complaints about the way in which Amsterdam Roller Derby processes your personal data or treats your requests, you can contact the Secretary.

5.4 Any other questions or comments about this Privacy Policy can be directed to our board.

5.5 You have the right to lodge a complaint with the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens).

 1. Email notification (opt-out):

Amsterdam Roller Derby uses your name and email address to send you email newsletters with information about activities, services and other interesting information about the membership of Amsterdam Roller Derby. Cancellation for these mailings is possible at any time.

 1. Changes

This Privacy Policy can be changed. The changes will be announced via the newsletter, Podio and Facebook. We advise you to regularly view the Privacy Policy